Những thông tin cần công khai trong doanh nghiệp

Những thông tin cần công khai trong doanh nghiệp

09:19 31/12/18

Trong suốt quá trình hoạt động, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp phải công khai một số thông tin nhất định. PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin mời quý thành viên xem bài viết dưới đây tổng hợp những thông tin doanh nghiệp phải công khai khi hoạt động.

 

 

LAO ĐỘNG

STT

Nội dung công khai

Hình thức công khai

Công việc áp dụng

1

Thông báo tuyển dụng lao động

Niêm yết công khai hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thông báo tuyển dụng lao động

2

Nội quy lao động

Niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc

Xây dựng và đăng ký nội quy lao động

3

Thang lương, bảng lương

Công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung

Xây dựng và thông báo thương lương, bảng lương

4

Quy chế khen thưởng

Công bố công khai tại nơi làm việc

Xây dựng quy chế khen thưởng trong công ty

5

Biên bản đối thoại định kỳ

Niêm yết công khai biên bản cuộc đối thoại tại trụ sở, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất và đăng tải trên hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp

Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

6

Định mức lao động của doanh nghiệp

Công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện

Xây dựng và thông báo định mức lao động

7

Biên bản phiên họp thương lượng tập thể

Công khai cho tập thể lao động

Tổ chức thương lượng tập thể

8

Tình hình tai nạn lao động

Niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có)

Công bố tình hình tai nạn lao động

9

Nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy

Phổ biến và niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành

Xây dựng nội quy và sơ đồ về an toàn phòng cháy, chữa cháy

DOANH NGHIỆP

10

Nội dung thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đây

Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi thay đổi tên doanh nghiệp

11

Quyết định giải thể của công ty

Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng địa diện của công ty

Thông báo giải thể trong công ty

12

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

13

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Niêm yết công khai tại trụ sở của văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

HÓA ĐƠN

14

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu

Niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở của doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn

 

Thông báo phát hành hóa đơn;

Đặt in hóa đơn;

Tự in hóa đơn.

15

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn và mẫu hóa đơn đã được điều chỉnh

 

Niêm yết công khai tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh

16

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp trong thời gian sử dụng hóa đơn.

Tạo hóa đơn điện tử

17

Thông báo về việc ủy nhiệm lập hóa đơn

Niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết

Ủy nhiệm lập hóa đơn

 

 

Nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn