Giấy phép

Thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Visa cho người nước ngoài.

Giấy phép lao động.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Giấy phép mở chuỗi cửa hàng.